Hankemäärittelyt

Kiinteistö-omistajalla oli tarpeena korvata isot ja vaikeasti hallittavat kiinteistöjen avainkaapit sähköisillä avaimilla. Projektiin toteutettiin tarvemäärittelyt avaintenhallinta-, sopimushallintajärjestelmiin sekä rajapintoihin. Määrittelyssä hyödynnettiin käyttötapaus –menetelmää. pp_avain

 

 

 

Kiinteistö-omistajia ja asukkaita kiinnostaa energiankulutus ja ennen kaikkea niiden laskutus. Asiakkaalla oli tarpeena näyttää asukkaille heidän reaaliaikainen veden- ja energiankulutus niin määrittelimme asuakkaan verkkopalveluihin Vesi-Verton reaaliaikaisen veden kulutustiedon ja huomioimme asukkaiden sopimuksen tietoja. Verkkopalveluiden näkymätietona hyödynnettiin sopimushallinnan sopimustietoja ja sen pohjalta toteutettiin vaatimusmäärittely. pp_vedenkulutus

 

 

 

 

Monesti tarpeena on toteuttaa rajapintakuvauksia kahden tai kolmen järjestelmän välillä. Asiakkaalla oli tarpeena yhdistää verkkopalvelut, sähköiset hakemukset (asuntohakemukset), sopimushallinnan ja dokumenttienhallinnan järjestelmät. Tavoitteena oli tuotteistaa rajapinta ja siten vähentää päivitys riskijä. Toteutimme tiedonhallinta määrittelyt tietojen siirtoon järjestelmien välille ja automaattipäivityksiin päivityssuunnitelman. pp_rp

 

 

 

 

Asiakkailla on paljon laskutusta kuukausittain ja siihen kuuluu taloushallinnan työaikaa. Asiakkaalla oli tarpeena kehittää heidän laskujen perintää että jo laskun muistutus siirtyisi perintätoimistoon. Asiakkaan kanssa toteutettiin toiminnanohjaus- ja perintätoimiston järjestelmien väliin tietomallinen rajapintakuvaus laskutustiedoista sekä määriteltiin perintä -prosessit asiakkaan tarpeen mukaiseksi.

Asiakas pystyi vapauttamaan lisää työaikaa ja keskittyä täysin heidän liiketoimintaan. pp_perintä

 

 

 

Ostolaskujen hallinta on monelle yritykselle työlästä. Asiakkaalla oli kehityshankkeena vapauttaa työaikaa ostolaskujen käsittelystä ja toteutimme tarvemäärittelyn ostolaskujen kierrätyksestä toiminnanohjausjärjestelmään. Toteutimme tietomallimäärittelyt ostolaskujen käsittelyyn ja luotiin automaattiajastettu päivitys järjestelmien välille.

Ostolaskut kulkeutuivat jatkossa automaattisesti järjestelmien välillä oikeille taloushallinnan kustannuspaikoille ja näin prosessia sekä tehokkuutta ostolaskujen käsittelyyn saavutettiin.pp_laskut

 

 

 

Tietojärjestelmän uusiminen ei ole pieni projekti, mutta usein se tulee väkisin eteen 5-6 vuoden välein. Asiakkaalla oli tarpeena korvata nykyinen vanha tietojärjestelmä uuden teknologian tietojärjestelmällä työttömyyskassa- ja liittotoimintaan. Toteutimme tarvemäärittelyn järjestelmän vaatimuksista ja organisaation rakenteesta.

Tietojärjestelmän oma vaatimus oli, että järjestelmä soveltuu pienelle ja isommalle yrityksille ja noudattaa kassojen ja liittojen lakia. Toteutimme vaatimusmäärittelyn yksiköiden kanssa, kuvasimme asiakkaan toimintaprosessin ja määrittelimme jokaisen osaston tavoitteet. Näin ollen tietojärjestelmän hankinnan yhteydessä kyseenalaistettiin nykyinen toimintamalli ja kehitettiin toimintamallit nykyajan tarpeiden mukaiseksi. Tiedote

Hankkeella asiakkaalle vapautui työaikaa ja toiminta nopeutui sekä tiedot olivat helpommin löydettävissä.

pp_tietojärjestelmä

 

 

 

 

Liikkuvatyö, monella asiakkaalla on tarpeina kehittää työtehtävää liikkuvaksi ja tehostaa työt oikeisiin paikkoihin. Asiakas tekee huoneistotarkastuksia yli 7000 kpl vuodessa, niin tarpeena oli tehostaa työtä siten että tarkastukset pitää voida toteuttaa kohteessa ja tarvittaessa ilman matkapuhelinverkkoa. Asiakkaalle määriteltiin vaatimustet tarpeista – käyttäjätapausmääritelmin ja näin huoneistotarkastukset ovat tehokkaampia toteuttaa ja raportit ovat organisaation käytettävissä nopeammin.

Asuntohuoneistot vapautuvat nopeammin uudelleen tarjottavaksi. pp_tablet

 

 

 

Liikkuvatyö, monella julkishallinnan asiakkaalla on tarpeina kehittää työtehtävää liikkuvaksi ja tehostaa työmäärää oikeisiin paikkoihin. Asiakkaalla oli tarpeena toteuttaa karttapalveluita metsissä ja pelloissa, mutta samalla asiakkaalla pitää olla yhteinen tietovarasto koko Suomen käytettäväksi.

Sähköiseen asianhallintaan tehtiin vaatimus- ja tarvemäärittelyt järjestelmän käyttämisestä matkapuhelinverkon kautta ja ulkona tehdyt dokumentit kulkeutuivat määrittelyn mukaisesti ”työpisteeltä” suoraan järjestelmän käyttöön ja sähköiseen pitkäaikaisarkistoon. Työaika tehostui huomattavasti.pp_kartat

 

 

Yhtiöllä oli hankalaa luoda tilaus – toimitusprosessia käyttöönottoihin ja näin ollen maksuliikenne oli hidasta sekä tilauskannan laskuttaminen sekä ennustaminen olivat vaikeaa. Katselmoitiin tilauspohjat ja projektisuunnitelmista sovitus asiat. Määriteltiin uudet tilaus-/sopimuspohjat että vastuut tulee kirjattua pohjiin ja hyväksyntä sekä maksut on kirjattu selkeästi jo tarjouspohjaan.

Tilauksien asiakaskokemus parantui ja tiedostetaan selkeästi että mitä sopimukseen kuuluu ja minkälaisella toimitusajalla. Projektisuunnitelman -pohja tuotteistettiin ja jatkossa jokaiseen tarjoukseen menee yhdenmukainen suunnitelma toimituksesta. pp_sopimus

 

 

 

Toimitilahanke, Yhtiöllä oli edessä uuden toimitilan hankinta seuraavalle 5-10 vuodelle. Yhtiölle tehtiin toimitilan tarvemäärittely 150 henkilölle ja kiinteistön vaatimuksia määriteltiin. Yksi tärkein vaatimus oli, että yhtiön yksiköt pitää olla yhdessä tekeviä eikä siiloutuvia, vaikka toimitilat olisi kahdessa tai useammassa kerroksessa. Yhtiön tärkeimpiä arvoja oli hyvä työilmapiiri.

Yhtiölle toimitettiin hakemäärittelyiden ja kilpailutuksen jälkeen vaatimusten mukainen toimitila Turkuun.

pp_toimitilat

 

 

 

 

Projektijohtaminen

Toiminut projektipäällikkönä julkishallinnan asiakkaalle, kun toimitettiin sähköinen työpöytä -järjestelmä ja otetiin järjestelmä palveluiden ylläpidettäväksi.

Toiminut palvelupäällikkönä julkishallinnan asiakkaalle, kun toimitettiin asianhallinta järjestelmä ja siirretty palveluiden ylläpidettäväksi.

Toiminut projektipäällikkönä eläkeyhtiö asiakkaalle, kun toimitettiin sähköinen työpöytä -järjestelmä ja siirretty järjestelmä palveluiden ylläpidettäväksi.

pp_työpöytä

 

 

 

 

 

Toiminut projektipäällikkönä opiskelijasäätiölle, kun toimitettiin toiminnanohjausjärjestelmä ja siirretty järjestelmä palveluiden ylläpidettäväksi.

Toiminut projektipäällikkönä teollisuus asiakkaalle, kun toimitettiin sähköinen työpöytä ohjelmisto ja otetiin järjestelmä palveluiden ylläpidettäväksi.

Toiminut palvelupäällikkönä julkishallinnan asiakkaalle, kun toimitettiin dokumenttienhallinta järjestelmä ja siirretty palveluiden ylläpidettäväksi.pp_dokumenttienhallinta

 

 

 

Toiminut palvelupäällikkönä julkishallinnan asiakkaalle, kun toimitettiin sähköinen arkistointi -järjestelmä ja siirretty palveluiden ylläpidettäväksi.

pp_arkisto

 

 

 

 

Toiminut projektipäällikölle pankki -asiakkaalle, kun toimitettiin sähköinen työpöytä järjestelmä ja siirretty palveluiden ylläpidettäväksi.

Toiminut projektipäällikkönä kiinteistöhallinta asiakkaalle, kun toimitettiin dokumenttienhallinta järjestelmän versiopäivitys.

Toiminut projektipäällikkönä käyttöönottoprojektissa, kiinteistötoimialalle toimitettu toiminnanohjausjärjestelmä, verkkopalvelut sekä käyttöönotettu huoltokirja ja energiaseuranta palvelut. Tiedote

pp_verkkopal

 

 

 

 

Toiminut projektipäällikkönä, kun kiinteistötoimialan asiakkaalle toimitettu verkkopalveluportaali ja sähköinen -asuntohakemus asukkaille.

pp_asuntoha

 

 

 

Toiminut projektipäällikkönä, kun työttömyyskassalle toimitettu asianhallintajärjestelmän kehitysprojekti ja siirretty järjestelmä palveluiden ylläpidettäväksi.

Toiminut palvelupäällikkönä julkishallinnan asiakkaalle, kun toimitettiin skannaus -järjestelmä ja siirretty palveluiden ylläpidettäväksi. pp_skannaus

Toiminut projektipäällikkönä perintätoimisto -asiakkaalle, kun toimitettiin sähköinen työpöytä -järjestelmä ja siirretty palveluiden ylläpidettäväksi.

 

 

Valmennukset

Hotelli asiakkaalla oli tarpeena kasvattaa palveluiden myyntiä tai lopettaa palvelun tarjonta. Asiakkaan kanssa kirjattiin heidän nykyinen palveluiden tarjonta ja niiden käyttöaste, suunniteltiin hotellin vastaanotton vastuut ja työkuvaus uudelleen, verkkopalvelun varausjärjestelmään suunniteltiin yksi prosessivaihe lisää kuin palvelut (kuten aamutakki, minibaarin tarjonta).

 pp_hotelli

Lopputuloksena palveluiden käyttöaste kasvoi yli 300% ja pesulapalvelut kasvoivat yli. Valmennuksen takaisin maksaminen oli aika nopealla aikavälillä toteutunut ja asiakastyytyväisyys parani organisaation vastuiden kirkastamisen jälkeen sekä uuden tehokkaammaan toiminnanohjausprosessin jälkeen turhien järjestelmien ylläpidot päätettiin.

Teollisuus asiakkaalla oli haasteena projektien päättämisessä ja takuuajan sisällöstä. Asiakkaan kanssa tehtiin henkilöhaastattelut projektipäälliköille ja toimitusjohtajan kanssa, joka vastasi myynnistä. Lopputuloksena voitiin huomata, että käsitys toimituksesta ei ollut yhdenmukainen myynnin ja projektijohdon kanssa ja sitä piti tarkentaa lähemmäksi toisiaan. Yhteisessä työpajassa muodostui selkeästi määritelty vastuu myynnille jonka rajoissa saa toimia tarjonnan osalta, projektinjohto sai toimitukselle määrittelyn sopimus -/projektisuunnitelmapohjan, joka muodostaa selkeät takuuehdot, laatumäärittelyn ja sisällöt tavoitteet projektille.

Henkilöstö ja asiakastyytyväisyys tyytyväisyys kasvoi selkeistä uusista tarjous-/ sopimuspohjista.

pp_led

 

 

 

 

Pitänyt ammattikorkeakoululle luentoja ketterästä projektihallinnasta vs. muut, tiimityötaidoista, ketterästä kehittämisestä.

pp_luento